1

عاشق دان قهوه شو

News Discuss 
این فرایند ۸-۱۲ بار تکرار میشود تا محتوای کافئین مطابق با استاندارد مورد نیاز گردد (۹۷٪ کافئین با توجه به استانداردهای بینالمللی برداشته شود، یا ۹۹٫۹٪ بر حسب جرم در استاندارد اتحادیه اروپا). اولین چاپ برای توزیع فلز به شکل خشن مطابق با نیاز حفرههای بعدی استفاده میشود. ↑ https://englando478mon0.wikijournalist.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story